Dotacje Unijne

Spółka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn „Uruchomienie produkcji innowacyjnych urządzeń do rehabilitacji leczniczej przez Terma Sp. z o.o. w oparciu o projekty wynalazcze”. Przedmiotem projektu jest wdrożenie projektów wynalazczych do działalności Spółki Terma poprzez zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do ich produkcji. Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności Terma Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych urządzeń do rehabilitacji skrzywień kręgosłupa (ADRSK), kończy dolnej (ADRKD) oraz reedukatora chodu (ADRC), będących wynalazkami zgłoszonymi do Urzędu Patentowego RP. Projekt zdywersyfikuje dotychczasową działalność Spółki, ponieważ w jego wyniku do oferty zostaną wprowadzone produkty z innej branży. Zauważalne trendy rynkowe, potrzeby interesariuszy oraz chęć ciągłego rozwoju Spółki, zachęciły właściciela do podjęcia działań mających na celu wdrożenie zupełnie nowych, innowacyjnych urządzeń do rehabilitacji leczniczej będących wynikiem współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, Wydziałem Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz samodzielnej działalności badawczo-rozwojowej rozpoczętej w 2011r.

 

Pobierz:
06.05.2013 - Zapytanie ofertowe na dostawę 5-cio osiowego centrum frezarskiego CNC z głowicą skrętną
16.10.2013 - Zapytanie ofertowe na system mocujący do centrum frezarskiego CNC z głowicą skrętną MAZAK VTC 800/30SR
18.08.2014 - Zapytanie ofertowe na dostawę maszyny do cięcia laserem 3D
Wymagania techniczne - laser do cięcia 3D

 

 

Terma Technologie Sp. z o.o. otrzymała dotację na innowacje w ramach POIG Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Celem projektu jest zbudowanie nowego zakładu produkcyjnego i wyposażenie go w innowacyjną technologię. Całkowity koszt realizacji projektu to 39 799 207,04 zł, wartość dofinansowania to 13 076 315,72 zł.  W wyniku realizacji projektu Spółka wprowadzi na rynek znacząco ulepszone oraz całkiem nowe produkty grzewcze oraz maszyny przeciskowe.

 

 

Terma Technologie Sp. z o.o. otrzymała dotację na opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych wzorów przemysłowych, opracowanie niezbędnego oprogramowania oraz zakup środków trwałych umożliwiających produkcję nowych wyrobów w ramach POIG Działanie 4.2 „Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach”.

Całkowity koszt projektu wynosi 2 458 910,00zł z tego wartość dofinansowania to 934 000,00zł. W wyniku inwestycji Terma Technologie Sp. z o.o. opracuje nowe wzory przemysłowe i zakupi środki trwałe do wytworzenia na ich podstawie nowych produktów grzewczych.

 

16.06.2009 – Zapytanie ofertowe na wykonanie form wtryskowych  do grzałki KTX-4  z przyłączem X (KTX-X)
22.03.2010 – Zapytanie ofertowe na wykonanie form wtryskowych  do grzałki REG 3.0
11.04.2011 – Zapytanie ofertowe na wykonanie formy ciśnieniowej do grzejnika NEO
26.04.2011 - Zapytanie ofertowe na wykonanie form wtryskowych  do grzałki MOA
03.11.2011 - Zapytanie ofertowe na tokarkę konwencjonalną
08.02.2012 - Zapytanie ofertowe na giętarkę

 

Terma Technologie Sp. z o.o.  otrzymała dofinansowanie na realizację projektu B2B w ramach POIG Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Głównym celem projektu jest integracja systemów informatycznych klasy ERP Spółki oraz Partnerów umożliwiająca automatyczną wymianę informacji pomiędzy tymi systemami. W ramach projektu Spółka nabędzie niezbędny sprzęt IT oraz skorzysta z usług eksperckich celem wdrożenia systemu B2B.

Dzięki projektowi możliwa będzie integracja Partnerów biznesowych Spółki w oparciu o technologię EDI  w standardzie UN/EDIFACT, co spowoduje przyspieszenie obsługi dotychczasowych procesów biznesowych.
 

Terma  Sp. z o.o. otrzymała dotację na utworzenie laboratorium mechanicznego oraz wdrożenie nowatorskiej technologii skręcania profili płaskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP.

Całkowity koszt projektu wynosi 1 290 270,00 z tego wartość dofinansowania to 258 500,00 zł. Realizacja projektu umożliwi rozwiązywanie problemów technologicznych, które pojawiają się w związku z wprowadzaniem nowych technologii, materiałów i nowych parametrów oceny jakości produktów grzewczych. W krótkim okresie czasu projekt wpłynie na unowocześnienie i poszerzenie infrastruktury badawczej, co ułatwi prowadzenie własnych badan przemysłowych i prac rozwojowych. W długim horyzoncie czasowym przewiduje się wzrost ilości innowacyjnych produktów samodzielnie opracowanych i wdrożonych do produkcji.

 

 

Terma Technologie otrzymała dotację na realizację dwóch projektów w ramach POIG Poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”.

Głównym celem obu projektów uzyskanie ochrony własności przemysłowej poprzez rejestrację wzorów przemysłowych grzejników i grzałek w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante.

W rezultacie Spółka uzyskała ochronę prawną w postaci wzorów przemysłowych w systemie europejskim na 13 modeli grzejników oraz dwóch grzałek.

 

 

Spółka otrzymała dofinansowanie na realizację kolejnego projektu w ramach POIG Poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”. Głównym celem było przygotowanie i przeprowadzenie właściwej procedury aplikacyjnej w zakresie ochrony własności przemysłowej poprzez rejestracje wzorów przemysłowych nowych modeli produktów grzewczych w rosyjskim urzędzie patentowym ROSPATENT. Wniesione zgłoszenie zbiorowe obejmowało uzyskanie ochrony na 22 wzory przemysłowe na terenie Federacji Rosyjskiej.

Aktualności
Design
Ekologia
Historia
Jakość
Klienci
Nagrody
Pracownicy
Wizja